Emisní podmínky 2

(§ 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností ForClassmates s.r.o. (dříve ProSpolužáky.cz s.r.o.), se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, IČ 05625351, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 297922.

1. Náležitosti dluhopisu

Emitent

ForClassmates s.r.o. (dříve ProSpolužáky.cz s.r.o.), se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, IČ 05625351.

Název dluhopisu

ProSpolužáky.cz 8,9/23

ISIN

CZ0003528739

Jmenovitá hodnota

50.000,- Kč

Výnos dluhopisu

8,9 % p.a.

Datum emise

20.11.2020

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho

Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedeno převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba v dokumentu Bankovní spojení oprávněné osoby držitele Dluhopisu ProSpolužáky.cz 8,9/23 a správnost stvrdí svým podpisem. Tento dokument bude oprávněné osobě předložen k vyplnění a podpisu v den předání dluhopisu, případně v den zápisu o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů, pokud dojde k převodu dluhopisu. Místem upisování dluhopisů je sídlo emitenta. Místem výplaty výnosů z dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je v případě bezhotovostního převodu bankovní účet vlastníka dluhopisu.

Forma dluhopisu

Listinný cenný papír na jméno.

Data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho

Splatnost dluhopisu: 3 roky, tj. 20.11.2023.

Splatnost výnosu dluhopisu: Dvakrát za rok a to 20.5.2021, 20.11.2021, 20.5.2022, 20.11.2022, 20.5.2023 a 20.11.2023.

Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání dluhopisů, splacení dluhopisů a vyplácení výnosů z dluhopisů si emitent zabezpečuje sám.

2. Obecná charakteristika dluhopisů

Podoba dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 400 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 400.

Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů

Dluhopisy jsou listinné, na jméno. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů; emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.

3. Lhůta pro upisování emise dluhopisu

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování dluhopisu (dále též „emisní lhůta” je stanovena na 24 měsíců od data emise. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto emisní podmínky.

4. Emisní kurz

Emisní kurz všech dluhopisů vydaných k datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K emisnímu kurzu bude po datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, resp. od data poslední výplaty úroků.

5. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 20.000.000 Kč. Emitent je oprávněn zvýšit objem emise a to i po uplynutí emisní lhůty. Objem může být zvýšen až o 20.000.000 Kč jmenovité hodnoty. V tom případě dodatečnou emisní lhůtu emitent uveřejní stejným způsobem jako emisní podmínky. Tato dodatečná lhůta skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu.

6. Způsob a místo upisování dluhopisů a splácení emisního kurzu

Datum emise dluhopisů je 20.11.2020 (dále jen „datum emise”).

Místem upisování dluhopisů je ForClassmates s.r.o. (dříve ProSpolužáky.cz s.r.o.), se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 (dále jen „sídlo emitenta”). Vydání dluhopisů bude probíhat oproti splacení částky emisního kursu dluhopisu nebo předložení potvrzení o splacení částky emisního kursu na bankovní účet emitenta tak, že na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firmu nebo název, IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů a dluhopis bude předán prvnímu vlastníkovi. Místem předání je sídlo emitenta. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím dluhopisu. Po předložení potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta budou dluhopisy vydány ve lhůtě do deseti dnů.

7. Výpočet výnosu dluhopisů

Způsob úročení

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výnosy budou vypláceny dvakrát ročně vždy k 20.5. a 20.11. příslušného roku zpětně, a to v souladu těmito emisními podmínkami. První platba výnosů bude provedena k 20.5.2021. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu v den výplaty výnosu v 10:00 hodin. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 8,9 % p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, tato úroková sazba je pevnou sazbou pro celé období.

Báze pro výpočet úroku

Při výpočtu částky úroku příslušející k dluhopisům za kterékoliv výnosové období se však bude výpočet provádět na základě konvence pro výpočet úroku BCK Standard 30E/360, jak je uvedeno níže.

Pro účely výpočtu výnosu příslušejícího k dluhopisům za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360).

Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito emisními podmínkami splatné částky.

8. Zdaňování výnosu dluhopisů

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Ke dni schválení emisních podmínek jsou výnosy z dluhopisu zdaňovány v souladu s § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu dluhopisů (úroku) je srážena daň ve výši 15%.

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), tvoří součást obecného základu daně této právnické osoby a podléhá příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. Daň není v tomto případě vybírána srážkou u zdroje (tj. emitentem při úhradě úroku).

9. Promlčení práva z dluhopisů

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé

10. Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

11. Obchodovatelnost dluhopisů

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

12. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu

S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos dluhopisů od dluhopisu formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů stejně.

Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou ani zástavou.

12.1. Způsob výplaty výnosů z cenných papírů

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z dluhopisů splatí tyto výnosy.

Emitent se zavazuje vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR a to v souladu s platnými právními předpisy a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisu splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

Výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena vlastníkům dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

Výplaty výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v emisních podmínkách a to prostřednictvím emitenta. Připadne-li den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.

Místem výplaty výnosů z dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je v případě bezhotovostního převodu bankovní účet vlastníka dluhopisu.

Výplata výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno převodem na bankovní účet uvedený v dokumentu Bankovní spojení oprávněné osoby držitele Dluhopisu CC 2013. Připadne-li den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z bankovního účtu emitenta. Splacení dluhopisu jakož i poměrného výnosu přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v těchto emisních podmínkách.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce.

12.2. Předčasné splacení dluhopisů

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 12.3 těchto emisních podmínek nejpozději 45 (čtyřicetpět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení.

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí emitenta podle tohoto článku těchto emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení dluhopisů přede dnem konečné splatnosti dluhopisů.

Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Odkoupené dluhopisy nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě (přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících s dluhopisy dle článku 12.1 těchto emisních podmínek se nepoužije).

12.3. Oznámení schůze vlastníků a uveřejňování informací o dluhopisu

Oznámeni o konání schůze vlastníků podle § 22 zákona o dluhopisech a jakékoliv jiné oznámení a další informace o dluhopisu vlastníkům dluhopisů, nestanoví-li zákon jinak, bude platné a účinné, pokud bude toto oznámení v zákonné lhůtě prokazatelně odesláno na adresy všech vlastníků dluhopisů, kteří jsou zapsáni v seznamu vlastníků. Tímto způsobem může být rovněž zasláno pouze upozornění s odkazem, na jaké internetové adrese lze najit cely text oznámení. Další informace o dluhopisu budou uveřejňovány v obchodním věstníku.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.